RODO

Szanowni Państwo,

stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) niniejszym informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

 1. Administratorem danych osobowych jest:
 • Commfort Safety Sp. z o.o., NIP 5223284333, KRS 0001080605, Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 5 000 zł

 • e-mail: k.szulim@commfort.pl
 1. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w celach:
 • zawarcia umowy – w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie;
 • wykonania zawartej umowy – w odniesieniu do osób, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę;
 • prowadzenia korespondencji i utrzymywania kontaktu w zakresie wykonywanych usług;
 • Utrzymywania kontaktu lub przesyłania informacji prasowych drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą pochodzących od Commfort Safety Katarzyna Szulim na potrzeby działań PR, promocji usług lub produktów klientów firmy Commfort Safety Katarzyna Szulim.
 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą; zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy z osobą, której dane osobowe dotyczą;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
 1. Cel i okres przechowywania danych osobowych:

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy lub nawiązanej współpracy a także po jej zakończeniu (bezterminowo) w celach:

 • utrzymywania nawiązanych relacji zawodowych na wysokim poziomie pozostając w stałej relacji z naszymi klientami, partnerami lub podwykonawcami;
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:
 • żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami Rozporządzenia.

Pozdrawiamy serdecznie

Zespól Commfort Safety Katarzyna Szulim